a a a wersja kontrastowa
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Oświadczenie o dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.salakoncertowa-pleszew.pl
Serwis internetowy naszej placówki został zaprogramowany tak, aby obsłużyć jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które pozwalają zwiększyć dostępność naszego serwisu.
Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poniżej zamieszamy listę niezgodności i wyłączeń:
- niektóre z informacji są przedstawione tylko w formie graficznej,
- filmy nie posiadają napisów dla osób z wadami słuchu,
- hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego.

Kompatybilność:
- obsługa serwisu jest możliwa zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury,
- strona jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych - Window-Eyes, JAWS, NVDA.

Wygląd i nawigacja:
- w górnej części witryny umieszczono narzędzia, które pozwalają na dobranie odpowiedniego kontrastu i rozmiaru czcionki,
- możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zgodność ze standardami:
- HTML5
- WCAG 2.0 (Podwójne A)
- serwis oparty na stylach CSS

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 2020.12.11 .


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Moch, adres poczty elektronicznej dyrektor@psmpleszew.pl  Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 62 74 22 171.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni, jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.  Wojciecha Kilara w Pleszewie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w szkole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

 

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@pleszew.pl , w formie papierowej na adres PSM lub telefonicznie (62 74 22 171).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa  Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, znajduje się przy  Al. Wojska Polskiego 7, 63-300 Pleszew.

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne (od strony parkingu), wejście na Salę Koncertową (od strony ulicy), oraz dwa wejście boczne.

W budynku nie ma:

  • windy, ze względu na swój zabytkowy charakter,
  • pętli indukcyjnych,
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • głośników naprowadzających,
  • możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Sekretariat znajduję się na I piętrze budynku, do którego dostęp jest wyłącznie za pośrednictwem schodów.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze na parterze oraz wjazd wózkiem na Salę Koncertową.  Szkoła posiada toalety przystosowane bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

Z tyłu budynku (na posesji) wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły (hol główny) oraz do Sali Koncertowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.